ما می خواهیم برنج سالم و خالص به سفره مردم برسد. همان چیزی که خودشان انتظار دارند