آرد برنج در بازار با قیمت های مختلفی وجود دارد و نرخ آن با توجه به نوع برنجی که آسیاب شده و نوع بسته بندی پایه گذاری می شود.

قیمت آرد برنج هاشمی

قیمت آرد برنج هاشمی در بازار

/
قیمت آرد برنج هاشمی و رنج قیمت هر کیلو آرد برنج در بازار را در جدول …