برنج دم سیاه استخوانی معروف ترین برنج گیلان است که تفاوتش با هاشمی قد کشیده تر و پخت مجلسی تر است. همچنین دمسیاه از هاشمی خوش خوراک تر و سبک تر نیز است.

نوشته‌ها

قیمت برنج دم سیاه

قیمت برنج صدری دم سیاه

/
قیمت برنج صدری دم سیاه در جدول زیر قرار دارد و به صورت مداوم …